• Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Miejska Iława przystąpiła do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy”. Miejski Plan Adaptacji (MPA) będzie dokumentem strategicznym, dzięki któremu problematyka zagrożeń wynikających ze zmian klimatu uwzględniona zostanie w polityce miejskiej. Przez ponad rok eksperci IOŚ-PIB we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta i z udziałem mieszkańców będą pracować nad oceną podatności miasta na zagrożenia klimatyczne i poszukiwać rozwiązań służących przystosowaniu Iławy do nieuniknionych skutków zmian klimatu.

Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nawalne deszcze, fale upałów, susze, silny wiatr, to główne negatywne skutki globalnego ocieplenia klimatu, które obserwujemy lokalnie. Wiemy, że utrudniają funkcjonowanie miasta, przyczyniają się do strat materialnych i negatywnie wpływają na zdrowie ludzi i ekosystemy miejskie. Jak te zjawiska pogodowe zmieniały się w ostatnich 30 latach oraz jak będą się zmieniać przez następne dekady dowiemy się z wyników analizy zjawisk klimatycznych, które w ramach opracowania MPA przygotuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Wykonawca MPA dla Iławy.

Analiza zjawisk klimatycznych w Iławie, to pierwszy etap diagnozy miasta na potrzeby opracowania MPA. W kolejnych etapach dowiemy się, jak bardzo miasto jest podatne na różne zjawiska klimatyczne oraz poznamy obszary w Iławie, dla których te zjawiska klimatyczne niosą największe ryzyko. Na podstawie diagnozy, określone zostaną priorytety i cele szczegółowe MPA, a następnie wybrane zostaną działania adaptacyjne. Działania te będą obejmowały między innymi kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną i zieloną.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej UE po 2021 roku planowane jest finansowanie działań przystosowujących miasta do zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji już obecnie jest wymagany w konkursach na finasowania przedsięwzięć ze środków UE i krajowych Programów Priorytetowych NFOŚiGW. W świetle możliwości korzystania z wielu źródeł finansowania polityki miejskiej, Plan ten jest niezbędny – wyjaśnia Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy.

Plan Adaptacji będzie obejmował także działania miękkie, które będą służyły skuteczniejszemu reagowaniu na skutki zmiany klimatu. Nie sposób przygotować się na wszelkie ekstremalne zjawiska klimatyczne na przykład poprzez odpowiednio bezpieczną infrastrukturę techniczną, dlatego tak ważne jest wykształcenie zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi do przewidzenia sytuacjami. Zarządzanie kryzysowe i sprawność służb miejskich to kluczowy, ale nie jedyny element potencjału adaptacyjnego miasta. Równie ważna jest gotowość mieszkańców do angażowania się w działania na rzecz miasta, ich współudział w podejmowaniu decyzji czy też poziom świadomości społecznej grup lokalnych.

– Bardzo zależy nam, aby Miejski Pan Adaptacji był opracowany we współpracy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Planujemy konsultacje społeczne, w których będziemy informować o efektach prac ekspertów, ale także prosić mieszkańców o wyrażanie opinii i składanie wniosków i uwag. Już teraz serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych – mówi Burmistrz Miasta.

Zaangażowanie mieszkańców w opracowanie Planu Adaptacji to nie tylko szansa na wzięcie pod uwagę ich różnorodnych opinii i pomysłów na rozwiązania adaptacyjne, ale także budowanie potencjału adaptacyjnego i zwiększanie odporności Iławy na często dramatyczne skutki zmian klimatu.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych Urzędu Miasta Iława, na których będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu prac nad MPA. 

Plan Adaptacji jest realizowany w ramach projektu "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy” współfinansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.